พระไสยาสน์ล้ำค่า ตระการตาถ้ำกัลยาณมิตร ผลผลิตยางพารา อนุรักษ์ป่าชื่นฉ่ำ ขึ้นถ้ำประเพณี สายตาปีชลเขต
หน้าหลัก
     
 
 
สำนักงานเกษตรอำเภอถ้ำพรรณรา โดย นางเรวดี จุลทอง เกษตรอำเภอถ้ำพรรณรา และ นายศิริชัย  เติมคลัง พร้อมด้วย นางกนกอร  ตรีไวย นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ ประชุมอาสาสมัครเกษตร (อกม.) และ เครือข่าย ศบกต. ณ. สำนักงานเกษตร อ.ถ้ำพรรณรา  เมื่อวันที่ ๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๕
 
       
 
นางเรวดี จุลทอง เกษตรอาเภอถ้ำพรรณรา พร้อมด้วย นางกนกอร ตรีไวย นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ ร่วมประชุมจัดตั้งกลุ่มแม่บ้านกลุ่มใหม่ ที่บ้านนาแยะใต้ ม.8 ต.คลองเส อ.ถ้าพรรณรา
 
       
 
นางเรวดี จุลทอง เกษตรอาเภอถ้าพรรณรา พร้อมด้วย นายศิริชัย เติมคลัง เจ้าพนักงานการเกษตรชานาญงาน และ นางกนกอร ตรีไวย นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ รับขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้ปลูกพืชเศรษฐกิจ(ข้าว) ปี ๕๕/๕๖ และจับพิกัดแปลงข้าว
 
       
 

นายรังสรรค์ รัตนสิงห์ เป็นประธานในการประชุมกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ประจำเดือนตุลาคม 2555 เมื่อวันที่ 2 ตุลาคม 2555 ให้เกียรติมอบสมุดทะเบียนเกษตรแก่เกษตรกรนำร่องซึ่งเป็นกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน

 
       
 
สำนักงานเกษตรเกษตรอำเภอถ้ำพรรณรา รณรงค์การจัดทำสมุดทะเบียนรเกษตรกร 
       
   
             
 
 
         
      ขอเชิญเกษตรกรที่ได้รับสมุดทะเบียนเกษตรแล้ว ที่ต้องการปรับปรุงข้อมูลในสมุดทะเบียนเกษตรกร ท่านสามารถแจ้งความจำนงค์ปรับปรุงหรือเปลี่ยนแปลงข้อมูลการเกษตรได้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ที่สำนักงานเกษตรอำเภอถ้ำพรรณรา  
         
     
เชิญชาวเกษตรกรอำเภอถ้ำพรรณรา ปรับปรุงข้อมูลด้านการเกษตร เพื่อจัดทำสมุดทะเบียนเกษตรกร
ตั้งวันนี้จนถึงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2555 ณ สำนักงานเกษตรเกษตรอำเภอถ้ำพรรณรา
 
         
     
สำนักงานเกษตรอำเภอถ้ำพรรณรา ขอแจ้งเกษตรกรทุกท่านได้ขึ้นทะเบียนเกษตรกรไว้แล้วและมีการปลูกข้าวนาปี ปีเพาะปลูกปี 2555/56 สามารถยื่นความจำนงขึ้นทะเบียนเกษตรกร ผู้ปลูกข้าวนาปีได้ ตั้งแต่วันที่ 16 กรกฎาคม 2555 - 31 มีนาคม 2556 ได้ที่สำนักงานเกษตร
อำเภอถ้ำพรรณรา จ.นครศรีธรรมราช
 
             
     
ผู้ประสงค์จะขึ้นทะเบียนเกษตรกรหรือปรับปรข้อมูลทะเบียนเกษตรกรกสามารถยื่นความจำนงได้ที่ สำนักงานเกษตรอำเภอ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
 
             
       
             
       
             
         
             
         
บทบาทภารกิจ
แผนงานโครงการ
 
ข้อมูล
ข้อมูลการเกษตร
ข้อมูลกลุ่ม สถาบันเกษตรกร
การจัดการความรู้
ศูนย์บริการและถ่ายทอด
เทคโนโลยีการเกษตร
 
 
 
เชื่อมโยง
จังหวัดนครศรีธรรมราช
 
สำนักงานเกษตรอำเภอ
ทุ่งสง
ลานสกา
ฉวาง
ปากพนัง
พรหมคีรี
   
   
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                   
                   
 
         
 
สำนักงานเกษตรอำเภอถ้ำพรรณรา
113 หมู่ที่ 2 ตำบลถ้ำพรรณรา อำเภอถ้ำพรรณรา จังหวัดนครศรีธรรมราช 80260
โทรศัพท์ 0-7530-6246 , E-mail:Thamphan@doae.go.th
 
จัดทำโดย
นางสาวชลธิรา แซ่ลิ้ม
เจ้าพนักงานธุรการ (พนักงานราชการ)